Các đối tác

Facebook Page

Trần giả phòng thang – ceiling cabin

Lưu ý: Lỗ quạt chỉ áp dụng cho những cabin có kích thước tiêu chuẩn những cabin có kích thước phi chuẩn sẽ được thiết kế lại cho phù hợp.